Home / Nagroda Lider / Regulamin Nagrody Lider

Regulamin Nagrody Lider

Pragnąc uhonorować wybitne osiągnięcia w dziedzinie promowania i realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, Zarząd ustanawia nagrodę – Lidera

 1. Nagrodę przyznaje Zarząd Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem”, zwany dalej Zarządem,
 2. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje każdemu z członków Stowarzyszenia. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną zawierającą krótkie uzasadnienie,
 3. Laureatem nagrody może być osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, osoba prawna, która w szczególny sposób przyczyniła się:
  • do realizacji celów LSR,
  • do promocji obszaru objętego LSR
  • do rozwoju Lokalnej Grupy Działania- Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.
 4. Zarząd rozpatruje kandydatury na pierwszym posiedzeniu po otrzymaniu zgłoszenia.
 5. Laureatem nagrody nie może zostać członek Zarządu bądź Rady Stowarzyszenia, w czasie trwania kadencji
 6. Nagroda ma formę statuetki oraz pamiątkowego dyplomu
 7. Nagroda jest wręczana publicznie i uroczyście