Home / Artykuły / Konkurs

Konkurs

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM’’

z siedzibą w Czosnowie ul. Gminna 6

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
GŁÓWNY KSIĘGOWY (1,0 etat)

Wymagania niezbędne:

 • minimum wykształcenie średnie ekonomiczne,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z obsługą finansowo – księgową,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Główny Księgowy,
 • posiada znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz wszystkich dokumentów (ustaw, rozporządzeń, wzorów wniosków itp.) związanych z realizacją PROW 2014-2020 oraz zasad funkcjonowania stowarzyszeń,
 • znajomość przepisów m.in. prawa z zakresu przepisów prawno-księgowych, prawa pracy,
 • znajomość zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej,
 • dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych oraz śledzenia zmian w przepisach.

Wymagania dodatkowe:

 • posiada doświadczenie zawodowe nie mniej niż 2 lata na samodzielnym stanowisku księgowego,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • praktyczna znajomość zasad ewidencji księgowej,
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności interpersonalne.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie pełnej księgowości, płac i kadr Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.
 • Sprawowanie kontroli formalno-prawnej i rachunkowej wszystkich dokumentów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat).
 • Przekazywanie bieżących informacji o sytuacji finansowej Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.
 • Sporządzanie deklaracji rocznych CIT-8, PIT-4R oraz PIT - 11 i przekładanie ich do UrzęduSkarbowego.
 • Obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS, rozliczenia z ZUS.
 • Odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych.
 • Nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań finansowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Prowadzenie spraw kadrowych, sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, list płac i wypłata wynagrodzeń.
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń.
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych.
 • Udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organy kontrolne.
 • Wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie.
 • Regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań.
 • Wystawianie rachunków.
 • Prowadzenie dokumentacji składek członkowskich.
 • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu LGD.
 • Przygotowanie we współpracy z Dyrektorem Biura wniosków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014 - 2020.
 • Przygotowanie we współpracy z Dyrektorem Biura wniosków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 • Pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.
 • Pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów.
 • Ewaluacja wskaźników i wdrażania LSR.
 • Weryfikacja kart wstępnych wniosków zgodnie z procedurami (weryfikacja wstępna wniosków przez Biuro):
  • oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD,
  • procedurę oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, na operacje własne LGD,
  • procedurę oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 • Inne zadania zlecone przez Dyrektora Biura lub Prezesa Zarządu.

Warunki pracy:

 • pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, zostanie zawarta kolejna umowa,
 • wymiar czasu pracy: 1 etat, przeciętnie 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • budynek jest wyposażony w windy i toalety dla osób niepełnosprawnych,
  w pomieszczeniach pracy są wąskie przejścia i dojścia,
 • specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku oraz w terenie,
 • praca w siedzibie Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów i sporadycznie poza nią na obszarze objętym LSR.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z własnoręcznym podpisem,
 • Curriculum Vitae z własnoręcznym podpisem,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z własnoręcznym podpisem (wzór do pobrania na stronie www.lgdkampinos.pl),
 • dokumenty poświadczające wykształcenie (m.in. kserokopie świadectw ukończonych szkół, dyplomy),
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe (m.in. kserokopie świadectw pracy, zakresów czynności oraz inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • własne oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku Główny Księgowy (wzór do pobrania na stronie www.lgdkampinos.pl),
 • własne oświadczenie z własnoręcznym podpisem (wzór do pobrania na stronie www.lgdkampinos.pl),
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie).

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów lub braku własnoręcznego podpisu na tych dokumentach kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów (pokój 41) w terminie od dnia 03 sierpnia 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w zamkniętych kopertach lub pocztą decyduje data wpływu oferty do biura (nie liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’

ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

z dopiskiem:

,,Dotyczy naboru na stanowisko: Główny księgowy Stowarzyszenia

,,Między Wisłą a Kampinosem’’.

Oferty otrzymane po terminie odsyłane są do nadawcy.

Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

W ofercie należy podać numer telefonu. Najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2017 r. zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie dalszego procesu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie otwartości i konkurencyjności będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ www.lgdkampinos.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ przy ul. Gminnej 6 w Czosnowie.

Po 3 miesiącach od zakończenia naboru oferty osób, które w tym czasie nie odbiorą dokumentów aplikacyjnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

,,Między Wisłą a Kampinosem’’

Paweł Białecki 

 

Ogłoszenie