Home / Archiwum / Słownik

Lokalna Grupa Działania - Lokalna Grupa Działania (LGD) jest partnerstwem publiczno-prywatnym. Powstaje jako oddolna inicjatywa mieszkańców chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. LGD dba o rozwój własnego regionu, promuje go, wykorzystuje lokalne zasoby. LGD posiada osobowość prawną i przyjmuje formę fundacji, stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. Najlepiej dostosowaną do zasad podejścia LEADER formą jest stowarzyszenie utworzone na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 - jest kontynuacją działań realizowanych w ramach poprzedniego okresu budżetowego UE. Głównym celem Programu jest poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Zasięg programu obejmuje teren całego kraju i uwzględnia indywidualne cechy regionów poprzez możliwość różnicowania kryteriów dostępu. Ważną składową regionalizacji wdrażania działań PROW jest realizacja niektórych instrumentów przez jednostki samorządu terytorialnego (Urzędy Marszałkowskie) oraz podejście Leader realizowane poprzez lokalne grupy działania.
 

Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele ci tworzą tzw. lokalną grupę działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie podejście oddolne wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionu.
 

Beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, podjętej odpowiednio przez właściwego ministra, jeśli pełni funkcję instytucji zarządzającej albo instytucji pośredniczącej, albo przez wojewodę, jeśli pełni funkcję instytucji pośredniczącej.
 

Fundraising - szeroko pojęte działania mające na celu pozyskanie środków finansowych na realizację zamierzonych projektów.
 

Wniosek / aplikacja (Application form) - standardowy formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania wsparcia ze środków pomocowych. Zakres informacji zawartych we wniosku obejmuje: informacje o instytucji zgłaszającej wniosek, informacje na temat projektu, charakterystyka działań podejmowanych podczas realizacji projektu, planowane rezultaty i wydatki, wymagane dokumenty w formie załączników. Wniosek musi zostać złożony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD).
 

Ewaluacja - oszacowanie oddziaływania pomocy strukturalnej Wspólnoty w odniesieniu do celów oraz analiza jej wpływu na specyficzne problemy strukturalne.
 

Fundusze Strukturalne - zasób finansowy UE umożliwiający pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne składają się: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR).
 

Instytucja Płatnicza (Paying Authority) - jedna lub kilka instytucji lub organów krajowych, regionalnych lub lokalnych, wyznaczonych przez państwo członkowskie w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji. W Polsce instytucją płatniczą dla Leader jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

Instytucja Wdrażająca (Final Beneficiary) - W Polsce dla Leader podmiotem wdrążającym są:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla projektów Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
  • Samorząd Wojewódzki dla Wdrażania projektów współpracy i Funkcjonowanie lokalnej grupy działania oraz dla projektów Odnowa i Rozwój Wsi oraz Małe projekty.

Instytucja Zarządzająca (Managing Authority) - instytucja lub organ administracji publicznej, wyznaczony przez państwo członkowskie, odpowiedzialny za zarządzanie programem operacyjnym. W przypadku Leader instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Koszty kwalifikowalne - koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i które spełniają kryteria kwalifikowalności wyznaczone przez instytucję zarządzającą.
 

Kwalifikowalność kosztów - spełnienie przez koszty działań lub operacji określonych warunków, do których należą:

  • zgodność z wymogami Funduszu, z którego miałaby pochodzić pomoc;
  • spójność planowanych działań lub operacji z zatwierdzonym programem operacyjnym.