Home / Archiwum / Leader

Program LEADER na Mazowszu

 

Od chwili wejścia w struktury Unii Europejskiej, tj. od 1 maja 2004 roku nasz kraj korzysta z możliwości jakie daje Wspólna Polityka Rolna oraz Polityka Regionalna UE. W latach 2000-2006 głównym źródłem finansowania rolnictwa w krajach członkowskich był Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Od 1 stycznia 2007 roku rozpoczął się nowy okres programowania. Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy budżetowej  utworzono dwa fundusze rolne, stanowiące dwa filary WSR. Pierwszy, Europejski Fundusz Gwarancji Rolnych finansuje płatności bezpośrednie  oraz wspiera organizację wspólnych rynków rolnych. Drugi filar stanowi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, będący głównym źródłem wspierania rozwoju obszarów wiejskich.

W Polsce w ramach EFRROW realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich podzielony został na tzw. 4 osie priorytetowe, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej na obszarach wiejskich

Leader

Leader to program, który powstał na początku lat 90 ubiegłego wieku. Głównym celem wdrażania programu było przeciwdziałania problemom narastającym na wsi poprzez uruchomienie pomocy finansowej oraz zapoczątkowanie współpracy między różnymi branżami i sektorami.

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim realizowanym przez przedstawicieli lokalnego środowiska. Przedstawiciele trzech sektorów: gospodarczego, społecznego i publicznego tworzą partnerstwo ( w formie stowarzyszenia lub fundacji) zwane Lokalną Grupą Działania.

"

Podstawowym zadaniem Lokalnej Grupy Działania jest opracowanie i wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli dokumentów diagnozujących główne problemy lokalne oraz opis działań, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji społeczności lokalnej.

"

LGD realizuje wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez ogłaszanie naborów i wybór do sfinansowania w ramach środków przyznanych na realizacją strategii.  Pracownicy Biura LGD pomagają wnioskodawcą w przygotowaniu dokumentacji. Wnioski, które można składać za pośrednictwem LGD muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz dotyczyć jednego z czterech działań:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Odnowa i rozwój wsi
 • Małe projekty, które przyczyniają się do osiągnięcia celów osi 3.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Działanie to wspiera podejmowanie przez rolników działalności nierolicznej co przełoży się na utworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich oraz zmniejszy bezrobocie na obszarze działania LGD. Pomoc można otrzymać z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów  leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

O pomoc w tym działaniu ubiegać może się osoba ubezpieczona w KRUSie jako rolnik, małżonek lub domownik rolnika. Pomoc ma formę zwrotu 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 100 000 zł.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Realizacja działania stworzy warunki dla zróżnicowania działalności gospodarczej i poprawi możliwość zatrudnienia, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich
Pomoc otrzymują podmioty z tytuły inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Beneficjentem może być osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi lub podejmuje działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mająca obrót nieprzekraczający równowartości 2 mln euro. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 000 zł (25 616,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 • 200 000 zł (51 232,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 • 300 000 zł (76 848,2 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Odnowa i rozwój wsi

Realizacja działania przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcję publiczne, kulturalne, rekreacyjne czy sportowe,
 • kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej,
 • bodowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych,
 • zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,
 • odnawiania, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci,
 • kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz pamięci tradycyjnych zawodów.

Pomoc otrzymać może osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Wszystkie inwestycję, których dotyczyć będą wnioski składane w tym działaniu muszą być zgodne z Planem Odnowy Miejscowości.

Małe projekty

Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 ale są zgodne z jej celami.
Zakres małych projektów:

 • podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR,
 • podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
 • rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie języka regionalnego i gwary, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 • rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
 • budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
 • zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
 • zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
 • inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;
 • wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.
 • rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania,
 • rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym

Wsparcie w tym działaniu otrzymać mogą: osoby fizyczne: pełnoletnie, zamieszkujące lub prowadzące działalność na obszarze LSR, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR, osoby prawne i  jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związki wyznanie siedzibą na obszarze LSR
Pomoc ma formę zwrotu 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 25 tys. zł.