Home / Archiwum / Konkursy / Pomoc w ramach "Małych projektów" - nr konkursu MP/1/2011

Pomoc w ramach "Małych projektów" - nr konkursu MP/1/2011

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

tel./fax 227940488, e-mail: biuro@lgdkampinos.pl

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za  pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wnioski należy składać w terminie od 05.09.2011 r. do 30.09.2011 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30.09.2011r. o godzinie 16.00

Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu

bezpośrednio (tj. osobiście) w siedzibie stowarzyszenia

 przy ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów (budynek Urzędu Gminy Czosnów).

Limit środków dostępnych w ramach konkursu wynosi: 750 000,- zł.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
  • wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji określonych w LSR;
  • kryteria  wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji  projektu w ramach LSR
  • minimalne wymagania, których  spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  • Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – www.lgdkampinos.pl
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl

 

Minimalne wymagania, jakie musi spełnić projekt, aby został wybrany do dofinansowania – 20 pkt.

Pytania prosimy kierować na adres email: biuro@lgdkampinos.pl lub telefonicznie: 227940488. Wnioskodawcy mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych po wcześniejszym umówieniu się z biurem stowarzyszenia.