Home / Archiwum / Konkursy

Nabory wniosków na Odnowę Wsi i Małe Projekty

KONKURS nr 1/OW/2010; 1/MP/2010

 Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.)

OGŁASZA KONKURS

na składanie wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje które:

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi”,

nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. „Małe Projekty”

Kampinos dla Haiti - koncert charytatywny

Informujemy, że podczas charytatywnego koncertu na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti, który odbył się 28 lutego br. w Kampinosie, parafialny Caritas zebrał 1 950 zł.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy!

Walne Zebranie Członków LGD

W dniu 11.12. 2009 roku w Czosnowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.
Zebranie otworzył Paweł Białecki, Prezes Stowarzyszenia, który zaprezentował zebranym sprawozdanie z działalności za rok 2009. W dalszej części zebrania członkowie podjęli uchwały: o aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz o zmianach w Statucie Stowarzyszenia.